Aktualności

2018.12.12

RADOM: Budżet na 2019 rok byłby najlepszym prezentem gwiazdkowym

Rady Miejskiej Kinga Bogusz zwołuje w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 - V. Sesję Rady Miejskiej w Radomiu. Radni będą debatować w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. Porządek obrad przewiduje uchwalenie budżetu Radomia na 2019 rok. Jeśli radni zmobilizują się i uchwalą budżet, będzie on najlepszym prezentem gwiazdkowym dla mieszkańców ponad 200 tysięcznego miasta. Poniżej porządek obrad sesji budżetowej Gminy Miasta Radom.

Porządek sesji:

1. Złożenie ślubowania przez radnego/radnych oraz ustalenie składów Komisji.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2019 rok:

    1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta,

    2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

    3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

    4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków,

    5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

    6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 - 2040 - druki nr: 1, 2.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

    1) ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu    strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia     pojazdu – druk nr 19,

   2) ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy    Miasta Radomia - posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 20,

   3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 21,

   4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

        „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego   na zakup posiłku lub żywności – druk nr 22,

   5) zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia zmienionej Uchwałą Nr 372/2016 Rady Miejskiej  w Radomiu z dnia 26 września 2016 r. – druk nr 23,

   6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygminne go z Gminami Zakrzew, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Skaryszew o powierzeniu Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej  w granicach administracyjnych tych gmin – druki nr: 24, 25, 26, 27,

   7) powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr T. Chałubińskiego oraz Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – druki nr: 28, 29.

   8) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy   Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2040 – druki nr: 30, 31.

7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

8. Sprawy różne i wolne wnioski. /mk/