Aktualności

2018.12.06

Radom: 11 grudnia IV Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz  zwołołała na 11 grudnia 2018 r.  (godz. 16.00) - IV. Sesję Rady Miejskiej w Radomiu. Radni będą obradować w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 

Porządek sesji:

1. Złożenie ślubowania przez radnego/radnych.

2. Wybór przewodniczących Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenie składów Komisji.

3. Przyjęcie protokołów z I., II. i III. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

    1) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi  na 2019 rok.

    2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    3) zmiany uchwały nr 173/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego   w Radomiu.

    4) zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w 2018 roku.

    5) zmiany uchwały nr 144/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu Spółce   z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Gminy Miasta   Radomia z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

    6) zmiany uchwały Nr 718/2018 z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia  w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

    7) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta    Radomia za lata 2018 – 2019.

    8) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2040 – druki nr: 10, 11,

    9) emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia – druk nr 12.

8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

9. Sprawy różne i wolne wnioski:

    1) wskazanie dwóch przedstawicieli Rady do składu Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi,

    2) wskazania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia w latach 2019 – 2021.

Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

Informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji Radomskiego Programu Drogowego… , Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu  oraz budowy Trasy N - S. /mk/

Na zdjęciach obrady poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.