Aktualności

2017.11.22

Działania w ramach ekonomi społecznej

Choć bezrobocie w subregionie radomskim sukcesywnie maleje, to nadal jest najwyższe w województwie mazowieckim.  Istnieją tu grupy społeczne czy osoby, którym szczególnie trudno poruszać się na rynku pracy. Do takich osób i podmiotów, które są zainteresowane wsparciem i rozwojem w tym obszarze, adresowana jest ekonomia społeczna. Na stworzenie  nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych czekają środki finansowe, doradcy i …nowi klienci. Rekrutacja nowych grup inicjatywnych trwa do 11 grudnia 2017 roku.

Na powstanie jednego miejsca pracy można otrzymać 12 tys. bezzwrotnej dotacji. To środki przeznaczone m.in. na zakup narzędzi pracy czy materiałów do produkcji, wyposażenie lokalu lub inne cele związane z działalnością gospodarczą. Aby powstało przedsiębiorstwo społeczne muszą się spotkać minimum dwie instytucje lub pięć osób fizycznych, które chcą założyć np. spółdzielnię socjalną. Pomoc na starcie obejmuje szkolenia, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym czy kluczowym, który pomoże napisać solidny biznesplan. Ekonomia społeczna to przecież biznes, choć specyficzny. To mix przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, zyski muszą być obligatoryjnie przeznaczone na rozwój firmy lub działalność społeczną. Zarządzanie odbywa się na demokratycznych zasadach, dlatego ekonomia społeczna nazywana jest „ekonomią z ludzką twarzą”. Osoby, którym nie odpowiada sektor państwowy ani prywatny, mają więc trzecią możliwość. Tu można pomagać, realizować cele społecznie i  jednocześnie zarabiać. Unikalną siłą ekonomii społecznej są partnerstwa lokalne, w które włączają się samorządy, lokalny biznes czy instytucje pomocy społecznej – udostępniając lokale, zlecenia (klauzule społeczne w zamówieniach publicznych) czy np. odpady poprodukcyjne. Zupełnie przy okazji rozwiązywane są palące lokalne problemy, przy wykorzystaniu lokalnych atutów. Przedsiębiorstwo społeczne na mocy ustawy ma obowiązek zatrudnienia osób, wśród których 30% lub 50% (w zależności od grupy) stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy lub zagrożone wykluczeniem społecznym czy ubóstwem tj. m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.– Naszą spółdzielnię założyły zwykłe osoby fizyczne będące osobami bezrobotnymi. Od przyjaciół ze Stowarzyszenia Gminy Klwów – Wspólne Marzenia

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest jednym z ponad 60 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających w całej Polsce, posiadających akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy. mOWES realizuje swoje działania w trzech subregionach województwa mazowieckiego (ostrołęckim, ciechanowskim oraz radomskim).

Głównym celem mOWES jest tworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W tym celu wspieramy społeczności lokalne oraz pomagamy trwale i strategicznie rozwiązywać lokalne problemy, wykorzystując do tego ekonomię społeczną. Promujemy włączanie i aktywizację zamiast wykluczania społecznego. Planujemy stworzenie 180 nowych miejsc pracy oraz zawiązanie 20 partnerstw lokalnych. Szczegóły na: mowes.pl

   

mOWES  dociera z pomocą  m.in. do:

 • osób niepełnosprawnych,
 • trwale bezrobotnych,
 • osób do 30 lub powyżej 50 roku życia,
 • wychodzących z bezdomności,
 • uzależnień,
 • byłych więźniów,
 • osób chorych psychicznie itp.,

a także tych wszystkich, czyli tych wszystkich, którzy mogą czuć się marginalizowani lub oddalani na rynku pracy.

Uaktywnia i namawia do współpracy:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 •  sferę biznesu
 • oraz inne podmioty – jak kluby sportowe,
 • parafie,
 • domy kultury itp.,

a także podmioty dedykowane pomocy społecznej i reintegracji zawodowej – jak centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp.


W subregionach, w których świadczy usługi, prowadzi Centra Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) - regionalne biura mOWES znajdują się w Przasnyszu, Ciechanowie i Radomiu. Prowadzi w nich działania edukacyjne nt. ekonomii społecznej (szkolenia, doradztwo) oraz rekrutacyjne dla osób i grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem, w tym założeniem lub rozwijaniem przedsiębiorstwa społecznego. Głównym narzędziem mOWES wspierającym powstawanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych są dotacje unijne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Długofalowym efektem działań prowadzonych przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są oszczędności dla budżetów lokalnych (praca zamiast zasiłku) oraz ożywienie i współdziałanie społeczności lokalnej  (strategia i partnerstwa na rzecz rozwoju regionu).