Aktualności

2017.07.21

100 lat OSP Borowe!


100 lat to szmat czasu nawet w 700 – letniej historii Mogielnicy. W  2017 roku Gmina Mogielnica obchodzi dwa okrągłe jubileusze.  Miejski przyjął formułę imprez rozłożonych  w czasie.  Jubileusz 100 – lecia świętowali    8. lipca druhowie OSP Borowe. Uroczysty  apel na placu przed odnowioną strażnicą poprzedziła  msza polowa, celebrowana przez ks. prał. Stefana Kazulaka kapelana strażaków powiatu grójeckiego.  Czytający zapisy  kroniki dh Szymon Omen z młodzieżowej  drużyny   informował, że to  ks. kan. Stanisław Wilkoszewski wraz z Ludwikiem Piaseckim  komendantem Ochotniczej Straży Ogniowej w nieodległym  Przybyszewie doprowadzili w 1917 roku do utworzenia w Borowe    straży liczącej początkowo 12. druhów, dowodzonych   przez naczelnika Piotra Osia. Jej wyposażenie to: wóz konny na żelaznych obręczach, beczka 200 litrowa, sikawka ręczna, 4 toporki, bosak i tłumica. Druhowie  na cywilnych czapkach nosili  jednak  orzełki. Rok  później  z tymi orzełkami uczestniczyli w rozbrojeniu posterunku żandarmerii niemieckiej. Borowe było wówczas siedzibą gminy.  Jeden z najstarszych  jubilatów dh Tadeusz Kośliński prosił żeby napisać o tym, że  Członkiem Honorowym OSP Borowe był  sam Marszałek Józef Piłsudski. Przyjął tę godność powiadomiony, że druhowie z Borowe postępowali  zgodnie z    jego apelem , ogłoszonym  po uwolnieniu    z   internowania w Magdeburgu. Apel dotyczył   rozbrajanie niemieckich  żołnierzy w sposób pokojowy. - Nie można też pominąć udziału druhów OSP w konspiracji AK,  m.in. wykonanej przy pomocy fortelu  akcji zniszczenia   niemieckiej dokumentacji kontygentowej, co uwolniło okresowo wielu rolników od  przymusowych dostaw  dla   okupanta: zboża, ziemniaków, zwierząt hodowlanych  i mleka – przypominał senior  Tadeusz  Kośliński.

Przez  cały okres  działalności druhowie z Borowe  byli  ratownikami,  szkolili się  w zapobieganiu i  gaszeniu  pożarów,  okazali się  też  dobrymi gospodarzami powierzonego  mienia i   budowniczymi. Gdy w  1926 roku     wyróżnili się w  przegranej  walce z    groźnym pożarem w majątku parafialnym w Osuchowie, ks. prob. Wielkoszewski zezwolił im na wykorzystanie  cegły ze zniszczonego w pożarze  obiektu   przy budowie pierwszej remizy. Przechowywali w niej   sprzęt przeciwpożarowy, a wydzielone pomieszczenie służyło jako świetlica. Za zarobione pieniądze, uzupełniane datkami   charytatywnymi instytucji i bogatszych obywateli  kupili umundurowanie.   Lata  okupacji, to głównie pełnienie  wart przeciw pożarowych przez młodych ludzi zasilających szeregi także po to , by chronić  się  przed   wywozem  na  przymusowe  roboty do III Rzeszy i prowadzić działalność konspiracyjną.  W tym  celu  utworzyli nawet   drużynę kobiecą. Po wyborze  w 1946 nowego zarządu OSP  z prezesem  Jozefem  Dąbrowskim, jego zastępcą   Franciszkiem Omenem, naczelnikiem  Bronisławem Motyką i Franciszkiem  Koślińskim skarbnikiem, jednostkę  OSP zasiliło 10  nowych członków.  Druhowie   odnowili  przedwojenną świetlicę, by  prowadzić  w niej działalność  szkoleniową i kulturalno-oświatową.  Zarząd wybrany  w  1961 roku   z  prezesem Stanisławem Dominiakiem,   naczelnikiem Piotrem  Omen i sekretarz em Tadeuszem Koślińskim też postawił na drużynę młodzieżową uaktywniającą działalność j całej OSP .  Gdy jej naczelnikiem został  Tadeusz Kośliński , w dowód uznania  za osiągane wyniki,  KP PSP w Grojcu przekazała jednostce motopompę M-200. 

Dh  Tadeusz Kośliński   od 1965 roku pełnił w Zarządzie OSP Borowe  funkcję naczelnika, w następnej  kadencji jest jego sekretarzem, a w 1978 roku –   zostaje  prezesem OSP. W okresie  jego działalności  w zarządzie, w 1976 roku OSP  otrzymuje  nową strażnicę, w 1983 –wóz bojowy Star 25, a w 1987 – OSP  obchodzi  jubileusz 70 – lecia. Druhowie otrzymują  podczas  tej uroczystości jubileuszowej   2. sztandary- Jeden  do używania podczas uroczystości   państwowych, drugi –  podczas kościelnych. W 1992 roku OSP kupuje wóz strażacki  Star 244. Na uroczystości 100-lecia OSP Borowe, dh Tadeusz Kośliński został uhonorowany przez burmistrza dr Sławomira Chmielewskiego i prezesa OSP Kamila Wiesiaka oryginalnym podziękowaniem o treści podanej w tekście informacji pt.,, Uhonorowani”.

Zarząd wyłoniony w 1968 roku pod prezesurą Józefa Pietrzaka,  z naczelnikiem Władysławem Mokrowieckim, skarbnikiem Leonem Koślińskim, sekretarzem Tadeuszem Koślińskim i  gospodarzem Władysławem Dębniakiem podjął decyzje o budowie  wspólnym  wysiłkiem  druhów, władz  i instytucji terenowych,  nowej strażnicy.  Plac przekazała  Wspólnota Pastwiskowa Wsi Borowe. Strażnica została uroczyście  otwarta   w 1976 roku.   W strażnicy  znalazło się locum  na: bibliotekę, sklepi zlewnię mleka. Dwa lata później  nowo wybrany zarząd OSP  z prezesem  Tadeuszem  Koślińskim i  naczelnikiem Stanisławem Dębniakiem, rozpoczął z kolei starania o przydział wozu bojowego.  Zamontowany na podwoziu Stara 25 otrzymują  druhowie w  1983 roku.  W 1992 roku zastępuje go wóz terenowy   Star 266, który służył druhom z Borowe przez 20 lat.

Zarząd wybrany 6 stycznia 2007 roku  też sprawił miłą niespodziankę.  Działając w składzie: prezes Janusz Dziumak,  wiceprezes  Stanisław Bogdan, naczelnik Krzysztof Głuszkiewicz, zastępca naczelnika Andrzej Gątarek, sekretarz  Mirosław Gaworski, skarbnik Sławomir Deska i gospodarz Kazimierz Gątarek podjął ważną decyzję o  modernizacji  strażnicy. Nie bez mocnego wsparcia, co  zapisano w kronice słowami :  ,, Z wydatną pomocą Samorządu Gminnego, a w szczególności Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dr Sławomira Chmielewskiego oraz radnych Mirosława Gawora  i Ireny Bogdan, a także  zaangażowaniu druhów strażaków i mieszkańców wsi Borowe, zostaje przeprowadzony gruntowny remont wszystkich pomieszczeń budynku straży a także utwardzono plac kostką brukową”.

Na tym nie kończą się   wiadomości  radujące serca  druhów i społeczności lokalnej.  W roku 2013  funkcję  prezesa  OSP Borowe obejmuje  19 – letni  dh Kamil Wiesiak. Zarząd  działający  do dziś  pod  jego kierownictwem czyni starania o termomodernizację  strażnicy i wyposażenie jej pomieszczeń w urządzenia klimatyzacyjne oraz o nowoczesny wóz  bojowy. Zarząd tworzą także: wiceprezes  Dominik Kowalczyk, naczelnik Andrzej Gontarek, jego zastępca Przemysław Omen, sekretarz Przemysław Gaworski, skarbnik Bogusław Zych i gospodarz Krzysztof Kowalczyk. Jednostka liczy obecnie 36 druhów czynnych, 6 honorowych i 12 wspierających. To oni przyczynili się do tego, że  nowy wóz  bojowy Mercedes  ATEGO został oficjalnie przekazany  podczas jubileuszu przez  burmistrza Mogielnicy  dr Sławomira  Chmielewskiego   i  komendanta Gminnego OSP dh Jana Biskiego   i poświecony przez ks. prałata Stefana Kazulaka.  Kierowcą tej nowoczesnej maszyny jest  dh Piotr Gątarek.  Na ten nowoczesny wóz  ratowniczo- gaśniczy wartości prawie 800 tys. zł, samorząd gminy Mogielnica przeznaczył około 600  tys. zł. Obok  uhonorowania  sztandaru jednostki Złotym Krzyżem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’,  wręczenia indywidualnych: medali, odznak, listów gratulacyjnych i dyplomów, nagród książkowych i słownych podziękowań, przekazanie wozu  tworzyło   kanwą  uroczystości jubileuszowej. Na zakończenie były także: część artystyczna,  toasty, tradycyjny strażacki poczęstunek i zabawa ludowa.  

Tekst i foto: Mieczysław Kaca

 

Uhonorowani

Złotym Medalem  Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali  Jednostka OSP  Borowo  oraz  druhowie : Eugeniusz Latoszek s. Wacława, Mirosław Omen s. Czesława, Sławomir Jastrzębski s. Stanisława i  Ryszard Wiesiak s. Eugeniusza

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Mariusz Kuśmierski s. Wacława, Krzysztof Głuszkiewicz s Piotra, Stanisław Bogdan s. Teofila Krzysztof Jastrzębski s. Sławomira i Tomasz Młodziaka s. Wacława

 

Brązowym Medalem : Krzysztof Duliński s. Piotra, Mirosław Gaworski s. Zygmunta, Grzegorz Bogdan s. Stanisława, Piotr Duliński s. Kazimierza, Piotr Gątarek s. Henryka, Andrzej Gątarek s. Henryka, Kazimierz Gątarek s. Henryka, Jarosław Kowalski s. Ryszarda, Tadeusz Omen s. Piotra, Krzysztof Kowalczyk s. Zbigniewa i Michał Truszkiewicz  s. Michała

Odznakęą „Strażak Wzorowy”  zostali wyróżnieni druhowie: Damian Wiesiak, Kamil Wiesiak, Bogdan Zych, Łukasz Prykiel, Tomasz Jastrzębski, Rafał Omen i Łukasz Bartos.

Dyplomami y i innymi  wyróżnieniami za  szczególną pomoc  przy budowie strażnicy OSP w Borowem zostały uhonorowane  93 – letnia  Zofia Martyniak i  Maria Mróz  ( zmarła, dyplom przyjęła rodzina)

Dh. Tadeusz Kośliński zostal uhonorowany  podziękowaniem na piśmie za zaangażowanie i pracę oraz szczególny wkład w budowę i rozwój Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem.

 

POWIEDZIELI:

Pod koniec uroczystego, jubileuszowego apelu, po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień,   skrótowo wypowiedzieli  się m.in.: poseł Mirosław Maliszewski w imieniu własnym i Parlamentarnego  Zespołu Strażaków, dh Zbigniew Gołąbek jako członek  Zarządu Głównego i wiceprezes OSP Mazowsza, Jan Tkaczyk jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy, dr Sławomir Chmielewski Burmistrz Gminy i Miasta  Mogielnica oraz  st. bryg.  Jacek Wichowski Komendant Powiatowy  PSP w Grojcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica, dr Sławomir Chmielewski powiedział: Drodzy Jubilaci,  Szanowni Goście, Mieszkańcy Borowego, Gminy Mogielnica i okolic. Gratuluję pięknego  jubileuszu 100-lecia. Odczytana kronika przypomniała mi 1976 rok.  Występowała orkiestra na tym samym placu , w której miałem przyjemność grać  z okazji przekazywania nowej strażnicy . Znalazło się w niej miejsce także  dla  sklepu wiejskiego, biblioteki i zlewni mleka. Obecnie zmodernizowana strażnica jest bardzo obszerna i funkcjonalna. Pomieści w garażu nie tylko nowoczesny  wóz  bojowy marki Mercedes, lecz i sale na imprezy i spotkania towarzyskie. Mamy na terenie gminy Mogielnica 13 jednostek OSP, w tym o bogatej tradycji, jak działająca w Mogielnicy i wasza w Borowe.  To prawda, że są one  obciążeniem finansowym dla gminy Mogielnica, bo trzeba je wyposażać, unowocześniać i wymieniać  wozy bojowe i inny sprzęt, nie tylko z okazji jubileuszy. Radni i  ja jako burmistrz nie  szczędzimy  grosza. Bezpieczeństwo mieszkańców kosztuje.  Mówię ludziom na spotkaniach, że nawet jeśli OSP raz na 5, czy nawet tylko  na 10 lat, uratuje czyjś  dobytek całego życia, warto ją utrzymywać i finansować. Musicie być doceniani przez mieszkańców i przez władze przyjeżdżające na jubileusze. Jednostka w Borowo jest prężna, ma w  swoich szeregach  odznaczanych weteranów, ale i młodych ludzi, czego przykładem jest prezes dh Kamil Wiesiak. Wierzą, że będzie działać przez następne sto lat i jeszcze jeden dzień.  Dziękuję za to co robicie i życzę  wytrwałości.

St. bryg. Jacek Wichowski Komendant Powiatowy PSP w Grójcu: W imieniu swoim i stra żaków  z Komendy Powiatowej PSP  gratuluję pięknego jubileuszu, zmodernizowanej strażnicy i przekazanego  wozu bojowego, w czym duży udział mają radni i burmistrz Mogielnicy. Chwała waszym założycielom i wam za wszystkie dokonania i zaangażowanie w działania ratownicze. Jak są one potrzebne potwierdziły ostatnie tygodnie. W powiecie grójeckim funkcjonuje 76 OSP. Było tyle zdarzeń, że wystarczyłoby pracy dla 150, a nawet 200 drużyn ratowniczych OSP.          

 

13 OSP

W gminie Mogielnica  prowadzi działalność 13. Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Najstarsza jest OSP w Mogielnicy, która w roku przyszłym będzie  obchodzić jubileusz 120-lecia. Pozostałe  funkcjonują w Borowe, Dębnowoli, Dylewie, Dziarnowie, Kozietułach, Michałowicach, Otalążu, Popowicach, Świdnie, Tomczycach i Wolce Gostomskiej.