Aktualności

2017.03.14

GMINA KAZANÓW: Pracowicie, także po półmetku…

Półmetek  obecnej  kadencji  samorządu terytorialnego  w Polsce minął już jesienią ubiegłego roku. Wójt Teresa Pancerz – Pyrka  przypomina, że aktualna  Rada Gminy  Kazanów  zatwierdzała realizację budżetu za cały 2014 rok  poprzez  udzielenie absolutorium za ten  okres już jej,  jako nowo wybranemu  wójtowi, zarządzającemu gminą  dopiero kilka  tygodni. Ten prawny  przepis   ma na celu zapewnienie ciągłość władzy samorządowej, bardzo ważnej choćby przy realizacji inwestycji wieloletnich. A takie przeważają także  w gminie Kazanów, gdyż organizacyjno – techniczny proces inwestowania rozpoczyna się od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, będącej istotnym warunkiem  rozpoczęcia   starań o środki zewnętrzne. Samo wykonanie ważniejszych  zadań  też trwa dłużej niż jeden rok. W gminie Kazanów przeważają  ubogie gleby nie przysparzające   odpowiedniej wielkości wpływów podatkowych. Niedostatek środków własnych powoduje  opóźnienia  w realizacji   inwestycji, niezbędnych   do  zapewniania   nawet  podstawowych  potrzeb  życiowych . Należą do nich m.in.  wodociągi wiejskie  oraz drogi lokalne o  trwałej gładkiej  nawierzchni, z bezpiecznymi poboczami  lub chodnikami dla pieszych i rowerzystów. Inne, sąsiednie gminy, m.in. Ciepielów, Tczów czy Zwoleń zaspokojenie potrzeb tego rodzaju mają już raczej   poza sobą. Gmina Kazanów znajduje się  w połowie drogi, której  przejście władze samorządowe  starają się przyspieszyć.

Jak   gmina Kazanów  radziła sobie w pierwszej połówce  obecnej kadencji . władz  samorządowych z realizacją najpotrzebniejszych  inwestycji . Od stycznia  tego roku, wójt Teresa Pancerz – Pyrka i radni  gminy z Pawłem  Jamką przewodniczącym Rady Gminy,  pracowicie  realizują już  zadania  budżetowe 2017 roku. Jeśli chodzi  o inwestycje ,  to zdaniem pani wójt ,  warto  przypomnieć, jak to wyglądało  od początku  kadencji.

WODOCIĄGI. Na przełomie lat 2014/2015  gmina realizowała dwa zadania dotyczące zaopatrzenia  wsi w wodę pitną. W miejscowości Wólka Gonciarska została oddana do użytku  stacja uzdatniania wody wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Zadaniem tego obiektu jest zaopatrzenie w wodę pitną    mieszkańców  miejscowości:  Wólka Gonciarska, Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia, Borów, Dębniak i Ruda. Stacja uzdatniania wody kosztowała  ok. 824,2 tys. zł.  Ponadto  na doprowadzenie w omawianym roku sieci wodociągowej    z przyłączami    dla  miejscowości  Niedarczów Dolny Wieś  i częściowo  do Niedarczowa Dolnego Kolonii, kosztowała  ok. 153, 4 tys. zł.  Na obydwa zadania gmina Kazanów otrzymała wsparcie finansowe z PROW, przyznaną przez Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w kwocie  ok. 575 tys. zł. W   pierwszym przypadku , roboty  koncentrowały się na budowie  I etapu  zadania  ,,Wodociąg Wólka Gonciarska”. Poprowadzono sieć rozdzielczą  o łącznej długości  6836 mb    przez  miejscowość Wólka Gonciarska.  Ze 112      przyłączy  do   posesji, najwięcej wykonano w tej miejscowości. W następnej kolejności  były to:  Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś.   Ogólny koszt   zadania  wodociągowania, zrealizowanego  w omawianym roku  wyniósł 935, 3 tys. zł. W roku  2016, w ramach  realizacji  II etapu, wydatkowano  555,7 tys. zł na sieć wodociągową o długości 6439 mb  i przyłącza doprowadzone  do 124 posesji    zlokalizowanych   w Kowalkowie Wsi i  częściowo w Kowalkowie  Kolonii. . Przełożenie  sieci wodociągowej, wraz z przyłączami w Ranachowie kosztowało  60 tys. zł. W  2017 roku, realizowany jest III etap  zadania  ,,Wodociąg Wólka Gonciarska”.   Przyłącza doprowadzane będą   nadal do posesji w Kowalkowie Kolonii , ale  przede wszystkim do  gospodarstw w Borowie, Dębniaku i Rudzie oraz na  pojedyncze  działki  zlokalizowane w  wymienionych wcześniej  miejscowościach.

DROGI LOKALNE: Zaległości w przekształcaniu dróg gruntowych lub  co nieco ulepszonych na bitumiczne były w gminie bardzo duże. To się zmienia.

W  Miechowie Kolonii i Zakrzówku przebudowano  w 2015 roku około półkilometrowe odcinki dróg lokalnych, co w pierwszym  przypadku kosztowało około 190 tys. zł, a w drugim -100 tysięcy. Bardzo potrzebnym  był również remont mostu na Iłżance w miejscowości Kowalków - Stoki oraz przebudowa przepustu rurowego o przekroju 8 cm w ciągu drogi gminnej w Niedarczowie Górnym Kolonii. Umowa partnerska zawarta  z samorządem powiatu zwoleńskiego przyczyniła się do poprawy przejezdności i poprawy bezpieczeństwa  na odcinkach  dróg powiatowych: Kazanów-Kopiec i Kazanów Wielgie oraz poprawy stanu chodnika w ciągu drogi powiatowej: Zwoleń - Kroczów –Kazanów. Władze gminy wydatkowały 268,5 tys. zł  na polepszenie   przejezdności     drogami  gruntowymi przez nawiezienie  na nie kruszywa bądź  szlaki i wyrównanie utwardzanej w ten sposób nawierzchni . Zbliżone kwoty przeznaczono na ten cel w latach 2016 i 2017.

W roku 2016  nakłady   na  drogi lokalne znacznie zwiększyły się. Przebudowa prawie  kilometrowego odcinka drogi gminnej w Zakrzówku Kolonii kosztowała 252,4 tys. zł,   odcinka  o zbliżonej długości  w Zakrzówku  Wsi – 168,8 tys. zł, a o pół kilometra dłuższego w Niedarczowie Górnym Kolonii i Niedarczowie Dolnym Kolonii – w zaokrągleniu 187,4 tys. zł. Półkilometrowy, inne  odcinki w Zakrzówku Wsi i Zakrzówku Kolonia kosztowały 94 tys. zł. Na remont drogi prowadzącej wokół Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przeznaczyła gmina 80 tys. zł a położenie nawierzchni na  kawałku innej drogi – 27 tys. zł. Współfinansowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu  odbudowa poboczy i rowów prowadzących wzdłuż drogi Kazanów –Kopiec, wraz z przepustami   między miejscowościami Miechów Kolonia – Osuchów – kosztowała  175,5 tys. zł, ułożenie nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach  – plac Partyzantów i ul. Kościelna oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul Batalionów Chłopskich  w Kazanowie – przedstawiało wartość -23,5 tys. zł.

Zachęcające są też plany inwestycyjne  w drogownictwie  na  rok bieżący, nie tylko dotyczące dróg  gminnych.  Najdłuższe  poddawane  przebudowie odcinki  dróg  gminnych znajdują się  Zakrzówku Wsi (900 mb),  Kroczowie Większym (880 mb), Ostrownicy Kolonii (500 mb) i Ostrownicy Wsi (460 mb). Gmina Kazanów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu zamierza przebudować ponad 2. kilometrowy odcinek drogi Kazanów-  Kopiec  i  530. metrowy  na trasie  Zwoleń – Kroczów – Kazanów.

W Kazanowie  planuje się  w tym roku  także  budowę boiska   sportowego,  wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Placówek Oświatowych oraz placu zabaw  na  działce nr 507/4 stanowiącej własność gminy.

TERMOMODERNIZACJE:   W 2015 roku termomodernizacji został poddany budynek Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie. Koszt wyniósł  303.632,60 zł. Ocieplono także  siedzibę Ośrodka Zdrowia w Kowalkowie, przeznaczając na ten cel 136,5 tys. zł, a na remont  jego sanitariatów – 20,5 tys. zł. Za wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej   zamierzonej termomodernizacji    Ośrodka Zdrowia  w Kazanowie  gmina zapłaciła 7.995 zł, za  remont dachu na budynku  PSP w Kroczowie Mniejszym – 21,5 tys. zł, a wymianę otworów  drzwiowych w  budynku Urzędu Gminy w Kazanowie -15 tys. zł. oraz wymiana okien w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Ponadto dokonano wymiany otworów okiennych w sali gimnastycznej w Kazanowie – 41 500,05 zł.

Mieszkańcy Kazanowa oczekują na rozpoczęcie  budowy  zbiornika retencyjno – rekreacyjnego o powierzchni 3,5 ha na popularnym Pasterniku. Pani wójt Teresa Pancerz Pyrka poinformowała, że gmina wywiązała się z przyjętych na siebie zobowiązań tj. załatwienia wszystkich procedur prawnych. Gotowa jest też dokumentacja techniczna. Inwestorem zalewu jest jednak Wojewódzki Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych. Pani wójt nadal ma nadzieję, że w tej kadencji  ruszy  budowa zalewu na Iłżance. (M.K.)