Aktualności

2015.07.27

Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego

16 lipca bieżącego roku ruszył nowy projekt Fundacji Pro Civitas Bono oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pod nazwą Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego. Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego to cykl szkoleń, wykładów, seminariów i warsztatów skierowanych do społeczności lokalnej Ziemi Radomskiej. Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Misją Akademii jest budowanie kapitału ludzkiego i społecznego Ziemi Radomskiej, poprzez poszerzanie wiedzy i kompetencji różnorodnych grup społecznych i zawodowych, w szczególności przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, młodzieży oraz osób po 50. roku życia. Działalność Akademii nakierowana jest także na kreowanie liderów społecznych oraz aktywizowanie społeczności lokalnych w celu szerszego udziału w życiu społecznym, budowania partnerskich relacji z władzami samorządowymi, rozwijania kultury współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu, otwartości i pracy dla dobra wspólnego.

Działalność Akademii zainauguruje cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu możliwości aplikowania
o dofinansowanie z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Regionu Radomskiego, który tworzy 9 powiatów: powiat grodzki Radom oraz powiaty ziemskie: radomski, szydłowiecki, zwoleński, przysuski, lipski, białobrzeski, kozienicki oraz grójecki.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie oraz Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono, ekspert ds. rozwoju regionalnego, dr Aneta Śledź.

Program szkoleń jest bardzo różnorodny i atrakcyjny. Po raz pierwszy beneficjenci będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania o fundusze z UE także z programów rządowych – takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój –
a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wiedzę na temat instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także dowiedzą się, jak pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dzięki realizacji szkoleń przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu regionu radomskiego uzyskają wiedzę na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE na rozwój własnej działalności, co przyczyni się do pobudzenia przedsiębiorczości oraz wzrostu aktywności sektora NGO na rzecz społeczności lokalnych.

Działania podjęte w ramach RARR mają na celu poprawę dostępu do środków finansowych dla sektora pozarządowego oraz będą inspiracją dla stowarzyszeń i fundacji z Regionu Radomskiego do zintensyfikowania działań na rzecz wyrównywania szans osób ubogich, niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych czy dyskryminowanych, na zasadzie wzajemności, solidarności i samopomocy.

Długofalowym celem RARR jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania obywateli sprawami publicznymi poprzez uczestnictwo w debatach na ważne dla lokalnej społeczności tematy,
a także rozwój różnych form działania na rzecz innych – w szczególności filantropii i wolontariatu.

Powstanie RARR ma także promować budowę partnerskich relacji pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem, polegających na włączaniu obywateli
w podejmowanie ważnych decyzji, wcielanie w życie rzeczywistych zasad konsultacji społecznych oraz idei jawności w rządzeniu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wysyłania zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy na stronie www.pcbfundacja.org.   Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Fundacji Pro Civitas Bonowww.pcbfundacja.org . Obecnie trwają końcowe prace nad szczegółowym programem szkoleń oraz harmonogramem realizacji.

Program Szkoleń znajduje sie na naszym facebooku facebook.