Aktualności

2016.11.03

OHP GWARANTEM ZAWODU I PRACY DLA MŁODZIEŻY


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu jest jednostką podległą Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie rynku pracy. Dyrektorem CEiPM w Radomiu jest mgr inż. Henryk Słomka. Do obszaru działań CEiPM należą powiaty: radomski, grójecki, białobrzeski, kozienicki, zwoleński, przysuski, szydłowiecki oraz lipski.

Głównymi zadaniami Centrum Pracy i Młodzieży są aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży; organizowanie zatrudnienia młodzieży powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum bądź nie kontynuuje dalszej nauki po ukończeniu tych szkół; osób bezrobotnych do 25 lat oraz uczniów i studentów; poszukiwaniem i przedkładaniem indywidualnych i grupowych ofert zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy; realizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz
w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, w szczególności  dla młodzieży na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży; inicjowanie, realizacja i koordynowanie programów finansowych ze środków europejskich
w jednostkach organizacyjnych Komendy; przyjmowanie i sprawdzanie wniosków dotyczących kosztów poniesionych przez pracodawcę  na wynagrodzenie i na składki ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; koordynowanie działalności podległych sobie jednostek organizacyjnych na terenie działania oraz inspirowanie do nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych.

W strukturę organizacyjną CEiPM wchodzą jednostki: Młodzieżowe Biura Pracy w Radomiu, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce, Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży, Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach, Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu.

Od czerwca br. realizowany jest przez CEiPM  projekt „Obudź swój potencjał”. Dzięki projektowi młodzież między 18 a 25 rokiem życia otrzymuje bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże oraz możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. Uczestnicy programu mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia m. in. zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, ubezpieczenie NNW, badań lekarskich a także  bezpłatnego wyżywienia i materiałów edukacyjnych.

Jedną z jednostek CEiPM w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach, które rozpoczęło swoją działalność od 1 grudnia 2012. Siedziba Młodzieżowego Centrum Kariery mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 84. MCK w Białobrzegach współpracuje m. in. z Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz ze szkołami gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi. W skład Młodzieżowego Centrum Kariery wchodzą Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Punkt Pośrednictwa Pracy to jednostka organizacyjna w strukturze OHP, mająca na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Celem funkcjonowania PPP jest tworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług pośrednictwa pracy skierowana do osób młodych w wieku 15-25 lat,  bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. PPP poszukuje i gromadzi oferty pracy, kieruje młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, poprzez odpowiedni dobór ofert pracy w celu realizacji oczekiwań i możliwości pracodawców i osób poszukujących pracy. Organizuje  giełdy i targi pracy oraz pomaga w organizowaniu i realizacji programów rynku pracy.

W marcu br. PPP w Publicznym Gimnazjum w Adamowie zorganizował seminarium  ,,Odkryj swoje predyspozycje zawodowe”. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas trzecich, którzy stoją przez wyborem zawodu i dalszej drogi kształcenia.  W pierwszej części spotkania doradca zawodowy poinformował uczestników, iż o wyborze zawodu decyduje poznanie siebie, swoich zainteresowań, cech charakteru, wartości i możliwości oraz odkrycie swoich talentów. Na zajęciach został przeprowadzony test predyspozycji i preferencji zawodowych. Jego wyniki były bardzo zaskakujące dla większości uczniów, którzy widzieli swoją przyszłość w innych zawodach niż wskazał test. W drugiej części seminarium Pośrednik Pracy udzielił informacji jak dzisiaj wygląda rynek pracy i czego oczekują pracodawcy. Omówił prawidłową strukturę profesjonalnego cv i listu motywacyjnego. Wskazał również w jakich dziedzinach i branżach będzie zapotrzebowanie na pracowników w przyszłości. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali prowadzącym, za przybycie i poprowadzenie zajęć o tematyce zawodowej i uznali, że zajęcia w dużym stopniu przyczynią się do właściwych wyborów ich dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

8 czerwca i 24 października br. na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy i CEiPM w Radomiu. Patronat honorowy nad targami sprawowało Starostwo Powiatowe Białobrzegi, reprezentowane przez wicestarostę Powiatu Pana Ireneusza Gumowskiego. Uroczystego otwarcia targów dokonywali przedstawiciele władz samorządowych wraz z dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu Panem Henrykiem Słomką, którzy w swoich wystąpieniach wyrażali potrzebę wspierania osób młodych w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz podkreślili wagę działalności OHP, jako instytucji ułatwiającej młodzieży podjęcie pierwszej pracy. W uroczystościach wzięli udział m.in. : Wicestarosta powiatu Pan Ireneusz Gumowski, Sekretarz powiatu Pan Piotr Kacprzak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Anna Wieczorek, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Pani Halina Mazurkiewicz, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach Pani Milena Sobania, Doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie filia Radom Pan Janusz Wojcieszek-Łyś.


Na Targach Edukacji i Pracy bardzo licznie brali udział wychowawcy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Wszyscy odwiedzający targi mieli możliwość zwiedzania stoisk przygotowanych przez lokalnych pracodawców i instytucje. Targi Pracy stanowiły okazję dla pracodawców do zaprezentowania prowadzonej działalności, przedstawienia wolnych miejsc pracy oraz wymagań stawianych potencjalnym kandydatom. Jednostki OHP oraz obecni na targach przedsiębiorcy informowali ludzi młodych o możliwości skorzystania z ofert pracy z branży takich jak: produkcja, handel, administracja biurowa, gastronomia, transport. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami oraz złożyć bezpośrednio u nich swoje dokumenty aplikacyjne.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego to jednostka udzielająca młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Głównymi zadaniami OSZ jest organizowanie szkoleń mających na celu uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego stanowi komplementarne ogniwo w działalności z Młodzieżowym Centrum Kariery.

Oferta Ośrodka skierowana jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, głównie zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie posiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy a zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego. Podstawowym zadaniem OSZ jest organizowanie i realizowanie szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy; doskonalenie kompetencji zawodowych; opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego samodzielnie realizuje szkolenia, jak również jest koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, pełniąc jednocześnie rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach od stycznia 2016 roku przeprowadził 6 szkoleń zawodowych tj.: Administracja biurowa; Podstawowy kurs komputerowy; Operator koparko-ładowarki, Operator wózka jezdniowego (dwukrotnie); Spawacz MAG, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty z uprawnieniami. Do końca roku OSZ planuje przeprowadzić jeszcze dwa kursy zawodowe: Spawacz MAG i Kelner-barman, na które wciąż trwa rekrutacja. Informacje i zapisy przyjmujemy osobiści przy ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi, telefonicznie 48 360 19 16 bądź mailowo osz.bialobrzegi@mazowiecka.ohp.pl  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grójcu powstał w 2011 roku w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działalności PPP zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem pracy dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu organizuje cykliczne giełdy pracy, które ułatwiają młodzieży zdobycie zatrudnienia. 

Ważnym elementem funkcjonowania grójeckiej jednostki OHP są warsztaty, podczas których młodzież uczy się jak przygotować dokumenty aplikacyjne takie jak CV czy list motywacyjny. Podczas takich spotkań uczestnicy mogą się również dowiedzieć jak aktywnie poszukiwać pracy oraz uzyskać informację o dalszej ścieżce edukacyjnej. Takie warsztaty odbywają się w ramach współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grójcu współpracuje ze szkołami powiatu grójeckiego, m.in. z Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec w Grójcu, Niepublicznym Zespołem Szkół Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, a także instytucjami takimi jak Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Punkt Pośrednictwa Pracy zaprasza młodzież poszukującą pracy do skorzystania z bogatej oferty usług. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z PPP w Grójcu ul. Drogowców 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, telefon 48 661 50 68 oraz mailowo: ppp.grojec@mazowiecka.ohp.

07.11.2016 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Szydłowcu na ul. Kolejowej 36a odbędą się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szydłowcu. W targach wezmą udział lokalni pracodawcy, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy oraz zaproszeni goście. Targi są skierowane do uczniów, absolwentów szkół, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego  będą mieli okazję zapoznać się z ofertami kształcenia i zatrudnienia przygotowanymi przez wystawców. W programie targów również oferty szkoleń zawodowych, konsultacje z doradcą zawodowym, usługi instytucji rynku pracy.

Targi będą doskonałą okazją dla młodzieży do poznania nowych możliwości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach otaczającego nas regionu  oraz do bezpośredniego spotkania z lokalnymi  pracodawcami  oraz agencjami zatrudnienia. Bliższych informacji w sprawie Targów można uzyskać pod nr tel. 48 326 01 90, e-mail: ppp.szydlowiec@mazowiecka.ohp.pl lub osobiście w siedzibie PPP OHP, ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45. Wszystkich zainteresowanych Targami serdecznie zapraszamy.