Aktualności

2016.08.28

RADOM: Sesja Rady Miejskiej z internetową transmisją

W poniedziałek 29 sierpnia o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Moniuszki rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Urząd Miejski zadbał o transmitowanie sesji za pośrednictwem oficjalnej strony miasta.

Aby oglądać sesję i przysłuchiwać się dyskusji radnych nad poszczególnymi tematami,  należy skorzystać z linku:http://www.radom.pl/page/1910,sesja-rady-miejskiej-na-zywo.html

Porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołu z XXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

7. Informacja o sytuacji bieżącej w spółce Port Lotniczy Radom S.A.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) uchwalenia programu rewitalizacji pn. „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023”  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035  oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016r.

3) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4) zawarcia nieodpłatnej umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej

5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

7) likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 8

8) zmiany Uchwały Nr 48/2014 w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ul. Lekarska 4 oraz Uchwały Nr 49/2014 w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1

9) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10) zatwierdzenia projektów: „Przez kształcenie do sukcesu” , „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” oraz „Dobry fachowiec” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

11) zmiany Statutu Miasta Radomia

9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Źródło: radom.pl