Aktualności

2016.07.05

Zasłużone absolutorium dla wójta Gminy Jastrząb

 

Wójt   Andrzej Bracha ma poza sobą półtoraroczny okres zarządzania  Gminą Jastrząb. 24 czerwca, po raz pierwszy, zgodnie z prawną procedurą  został ,poddany ocenie radnych gminy  za realizację zadań budżetowych    2015 r. Komisja Rewizyjna,  przed  przekazaniem  przewodniczącemu Rady Gminy podpisanego  przez wszystkich  jej członków  wniosku  o udzielenie absolutorium, przesłanego również Zespołowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Został on zaopiniowany bardzo  pozytywnie. Uczestnicy sesji z  zainteresowaniem słuchali sprawozdania wójta z realizacji zadań budżetowych w roku 2015. Za przyjęciem poddanego  pod głosowanie  przez Przewodniczące Rady Gminy Wojciecha  Warso wniosku  o udzielenie Wójtowi Gminy Jastrząb absolutorium za 2015  głosowało 14. radnych. Jeden wstrzymał się od głosu.

Wójt Andrzej Bracha wyraził zadowolenie  z wyników głosowania i  w prostych słowach dziękował   za zaufanie oraz   zaangażowanie  radnych i pracowników Urzędu Gminy w załatwianie  spraw ważnych dla mieszkańców.  Wzruszyły go wręczane  kwiaty i gratulacje przekazywane podczas przerwy w obradach. Pytany po sesji  o  osobiste odczucia,  przyznał, że zgoda i porozumienie dawały o sobie znać  także   na poprzednich sesjach, ale  absolutoryjna jest szczególnym sprawdzianem, gdyż bezpośrednio  dotyczy jego osoby. Podkreślił, że wspólne dobro i zgoda są największymi wartościami, do których osiągnięcia  dążył i zawsze będzie to czynił. Rozumie, że poszczególni radni reprezentują  mieszkańców konkretnych wsi, sołectw czy innych grup środowiskowych. Rzecz w  umiejętności dogadania się, co  jest najpotrzebniejsze.. Wyraził zadowolenie z faktu , że kilka innych uchwał  czerwcowej  sesji zostało przyjętych jednogłośnie.

Po sesji,   wójt Andrzej Bracha skrótowo  przypomniał, jaki stan zastał, obejmując  przed końcem 2014 roku urząd Wójta Gminy Jastrząb. W projekcie budżetu na rok 2015 wydatki majątkowe wynosiły tylko 307 574 zł, choć mieściły w sobie także fundusz sołecki. Taki stan rzeczy uniemożliwiał rozwój. Za sprawę bardzo ważną uznał pilne poszukanie oszczędności. Zaczął  od przekonania mieszkańców Śmiłowa do konieczności likwidacji PSP, do której uczęszczało tylko 19 uczniów. Zatrudniona etatowa  kadra liczyła 12 osób. Budynek  po PSP przejęła Podstawowa Szkoła Specjalna prowadzona przez Stowarzyszenie ,,Pryzmat”, podlegające Starostwu Powiatowemu w Szydłowcu. Dzięki temu gmina zyskała  w skali roku około 600 tys. zł, które można  było przeznaczyć na inwestycje. Z kolei decyzja o  przekazaniu  PSP w Nowym Dworze  wykwalifikowanemu, doświadczonemu pedagogowi , pozwoliła zaoszczędzić rocznie około 300 tys. zł, przy zwiększonej liczbie uczniów. Przeprowadzony audyt energetyczny i ubezpieczeniowy przyniósł dalsze 100 tys. zł oszczędności.  Dzięki tym i innym oszczędnościowym  uchwałom   RG ,  gmina  Jastrząb   wkroczyła w rok 2016, mając zarezerwowane  na koncie  2 mln zł przeznaczone  na dalsze inwestycje. Wygospodarowano też  środki na wywiązanie się z rat  kredytowych., obniżając z nawiązką uwzględnione w budżecie zadłużenie gminy.

Dzięki umiejętnym staraniom i zabiegom, udało się , zrealizować na terenie gminy inwestycje wartości ponad 3 mln  zł w tym  przebudować  ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców  odcinek drogi wojewódzkiej w Lipienicach Górnych o długości 1062 mb.   Koszt finansowy  gminy Jastrząb sprowadził się do  opracowania dokumentacji projektowej . W poniedziałek odbył się przetarg na opracowanie  dokumentacji kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 727, łączącego Lipienice Górne z Jastrzębią. W przyszłym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie powinien uporać się z tą inwestycją.   Wójt Andrzej Bracha  dziękował Zarządowi Województwa Mazowieckiego za   pomoc w załatwianiu spraw polepszających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Jastrząb,  za podobne zrozumienie także  staroście Włodzimierzowi Górlickiemu, uczestniczącemu w obradach sesji absolutoryjnej.. Ważną inwestycją dla mieszkańców  gminy a zwłaszcza dla  ludzi zamieszkałych Lipienicach Górnych była modernizacja nawierzchni  drogi powiatowej , którą  wykonano właśnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu.

Wójt Andrzej Bracha, informując o  rezultatach 2015 roku, i tym razem zaakcentował    pozytywną  rolę pracowników, posłużył się m.in.  przykładem pań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które  jako pierwsze na Mazowszu wypłaciły świadczenia  w ramach    Programu ,,Rodzina 500+”, zdobywając społeczne uznanie,  wpływające   korzystnie na wizerunek gminy Jastrząb.. Wymienił  też nazwiska  Doroty Wrzesień skarbnika  gminy i Agnieszki Dąbrowskiej, odpowiedzialnej za  projekty, promocję i rozwój gminy. Referat, którym  Agnieszka Dąbrowska kieruje, w  okresie od 1 lipca ubiegłego roku  POZYSKAŁ 602.162,35,   a kilka projektów jest jeszcze na etapie oceny.  Zawiązano również partnerstwo w celu pozyskania funduszy. Największym sukcesem cieszy się  projekt pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina”, który zajął I miejsce na Mazowszy, uzyskując największą ilość punktów. Celem projektu jest doposażenie sal , zakup materiałów dydaktycznych i sfinansowanie zatrudnienia. Osoby zatrudnione  w  referacie opracowały też dwa ważne dokumenty pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025” i ,,Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025”. Obecnie pracownicy referatu opracowują program rewitalizacji, który będzie  finansowany również z funduszy zewnętrznych.

Uznanie dla wójta, doceniającego  prace i  zaangażowanie  urzędników, podkreśliły także  komisje oceniające lub opiniujące  realizacje budżetu gminy.. We wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie wójtowi Andrzejowi Bracha absolutorium przeczytaliśmy, że ,,Wójt Gminy, realizując budżet w 2015 r., kierował się zasadą celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu mieniem publicznym”. Swój stosunek do ludzi wyraził m.in. w podziękowaniu, jakie wręczył   Janowi Guli, odchodzącemu ”na zasłużoną emeryturę, po 11 latach pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Jastrząb.:

,,Dla Pana Jana Guli Sekretarza Gminy Jastrząb, wyrazy szczerych podziękowań, w uznaniu za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, pasję i serce wkładane w działaniu na rzecz Gminy Jastrząb. Pana zaangażowanie  w pracy zawodowej oraz okazywana życzliwość współpracownikom każdego dnia, jest dla nas wzorem do naśladowania. Życzę spełnienia wszystkich odkładanych planów i marzeń oraz zdrowia, pokoju i ciepła na wypracowanej emeryturze. Jastrząb 24 06 2016 Wójt  Gminy Andrzej Bracha”

Nacechowane życzliwością podziękowania otrzymał Jan Gula  także od Starosty  Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego oraz od Przewodniczącego Rady Gminy Jastrząb Wojciecha Warso i  sołtysów. Jan Gula przez 16 lat  był radnym powiatu szydłowieckiego, pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Przez  12 lat  był radnym  gminy Jastrząb, przez jedną kadencję  przewodniczył Radzie Gminy.

Wójt Andrzej Bracha zapytany, kto zastąpi  Jana Gulę, odrzekł, że ogłoszony konkurs wygrała Anita Gołosz Przewodnicząca Rady Powiatu Szydłowieckiego. Stanowisko obejmie 1 lipca. 24 czerwca uczestniczyła ona w sesji absolutoryjnej Rady Gminy Jastrząb.

Korzystając z oszczędności  zapoczątkowanych w roku ubiegłym i pozyskując   środki zewnętrzne, wójt Andrzej Bracha doprowadził do tego, że  wydatki  majątkowe  uwzględnione w uchwalonym jednogłośnie budżecie na 2016 rok  w kwocie 1 milion 949 tysięcy  zł. zostaną powiększone do sumy  około 3.9 mln zł.. W maju rozpoczęły się  prace związane z umiejscowieniem w budynku poszkolnym w Gąsawach Plebańskich   przedszkola integracyjnego. Wykonawcą robot wartości 265. 201 zł jest  wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma ARCHIBUD z Radomia.  Rozstrzygany jest   też drugi przetarg na urządzenie w tym budynku również żłobka. Zajmie on powierzchnię znajdującego się tu lokalu mieszkalnego, powiększoną o dobudowaną nową , połączoną z budynkiem istniejącym po stronie wschodniej. Będzie  zainstalowana  biologiczna oczyszczalnia ścieków. Projekt  rozbudowy i przebudowy ze  zmianą przeznaczenia budynku poszkolnego  w Gąsawach Plebańskich zajął I miejsce w rankingu wojewódzkim.

Wyłoniono  też wykonawcę na termomodernizację budynku PSP w Gąsawach Rządowych. Została nim firma z gminy Głowaczów, która roboty wartości 219.867 zł rozpocznie już wkrótce. Przebudowa drogi gminnej w Śmiłowie nastąpi  w lipcu.  Zadanie  wartości  293 tys. zł wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chybicach, gm. Pawłów. Po przyznaniu dotacji na przebudowę drogi   w Woli Lipienieckiej Dużej (466 705 zł) i w Nowym Dworze (562 435 zł) ,ogłoszenie przetargów uzależnione jest już tylko od podpisania  formalnych umów potwierdzających  przyznanie dotacji..

Pieniądze  już  uwidocznione w budżetowym planie wydatków  na rok 2016 zostaną  w dużym stopniu przeznaczone  na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Wola Lipieniecka Duża, Nowy Dwór i  Śmiłów. Niezbędne środki  będą  przekazane na bardzo opłacalną ekonomicznie  energooszczędną modernizację oświetlenia  ulicznego w gminie Jastrząb.. Kwotą  90 tys. zł. finansuje  się  budowę Punktu  Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w  tej miejscowości.

W  uchwalonym  jednogłośnie na sesji  grudniowej budżecie Gminy Jastrząb na  2016  rok zakłada  uzyskanie dochodów na sumę 16 399 055 zł i wydatki w  kwocie  16 679 151  zł. Deficyt w wysokości   zł  298 096 zostanie  pokryty  planowanymi wolnymi środkami w wysokości 108 096 zł i pożyczką zaciągniętą na sumę 190.000 zł. Wspólne działanie wprowadza korzystne zmiany do realizowanego budżetu bieżącego  roku.

Autor: Mieczysław Kaca

Zdjęcia: Marek Tomczyk i M.K.